TTI Success Insights tre kunskapsgrenar

Vad? Hur? Varför?

Kanske har er organisation ett bra verktyg för att upptäcka medarbetares talanger? Ett system för hur ni skapar och bibehåller engagemang? Eller för att skapa vinnande team med massor av driv? Men så länge ni inte har verktyg som ger er svar på såväl vad? som hur? och varför? så ser ni inte hela bilden, inte alla möjligheter.
Våra analyser inom tre kunskapsfält; beteende, drivkrafter och emotionell intelligens visar vad folk gör, hur de gör det och varför de agerar som de gör. Rapporten ger en djup förståelse och kännedom om varje individ och resultaten jämförs och får ett sammanhang, genom vår databas med svar från miljontals tidigare deltagare. Data som har samlats in under flera decennier.
Våra analysverktyg hjälper
människor, grupper, företag och
organisationer att utvecklas.
TTISI Analysverktyg

Beteende

Svaren på frågorna ger en bild av en människas beteende – både det som kallas grundbeteende och av det anpassade beteendet. Rapporten beskriver till exempel svaga och starka sidor i det egna beteendet och fungerar som en vägledning för vidare personlig utveckling. Genom beteendeanalysen får både medarbetare och arbetsgivare ökad kännedom som i sin tur är nyckeln till ett fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning och bättre kundvård. Det ger en god grund att stå på i arbetat med att få människor att mötas på bästa möjliga sätt.

Drivkrafter

Drivkraftsanalysen hjälper oss att hitta de yttre motivationsfaktorer som är viktiga för att skapa trivsel och utvecklas. Vår modell bygger på sex dimensioner som påverkar människors motivation starkt. Dimensionerna är utgångspunkt för beskrivningen och rangordningen av individens tolv drivkrafter. Analyser av människors drivkrafter är viktiga för alla i er organisation – från nyanställda till chefer. Genom att titta närmare på vad som motiverar och ger energi kan era team prestera bättre och ha roligare tillsammans.

Emotionell intelligens (EQ)

Hur vi hanterar våra känslor i olika situationer är helt avgörande för om vi ska kunna bli framgångsrika. Att förstå dels sig själv och sina reaktioner i olika situationer, dels andra människor och deras reaktioner, är det vi kallar emotionell intelligens eller EQ. Analysen mäter förmågan att handskas med egna och andras känslor, med relationer, motivation och hur väl individen förstår sin omgivning. Rapporten ger er riktlinjer för hur en organisation kan stärka relationer, kommunicera effektivt och skapa högpresterande – och välmående – team.
Från utmaning till fördel.
TTI Success Insights hjälper till med omvandlingen.
Kom igång